PODMÍNKY UŽITÍ

1. Předmět obchodních podmínek

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti

(i) společnosti FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., IČ 40613275, se sídlem Národní 58/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731 (dále jen „Provozovatel“);

(ii) registrovaných i neregistrovaných uživatelů (dále jen „uživatelé“ nebo jednotlivě „uživatel“) internetových stránek, které jsou provozovány nebo spravovány Provozovatelem nebo jsou vytvořeny a provozovány za účelem podpory a optimalizace používání internetových stránek provozovaných Provozovatelem nebo podání širších a nových informací, než které jsou sděleny na internetových stránkách provozovaných Provozovatelem, vč. subdomén, domén třetího řádu (dále jen „internetové stránky“), a to bez ohledu na to, jaké hardwarové a softwarové vybavení je přitom využíváno; (iii) zákazníků Provozovatele;

(iv) členů dealerské sítě Provozovatele v České republice;

(v) předplatitelů a odběratelů firemních časopisů, newsletterů a propagačních materiálů Provozovatele;

(vi) účastníků test drivů, akcí a soutěží pořádaných Provozovatelem;

(vii) osob využívajících softwarové aplikace vytvořené Provozovatelem nebo třetími osobami pro Provozovatele na mobilních telefonech, smartphonech, tabletech, touchpadech a obdobných zařízeních;

(viii) osob navštěvujících nebo sdílejících profil Provozovatele v sociálních mediích (sítích), jako je např. Facebook (fanoušci facebookových stránek Provozovatele), Youtube, Twitter, Foursquare; včetně osob účastnících se soutěží Provozovatele na Facebooku; a

(ix) všech dalších osob využívajících služby poskytované Provozovatelem

(všechny osoby uvedené v článku 1.1 s výjimkou Provozovatele, osob, které vytvořily pro Provozovatele softwarové aplikace, a členů dealerské sítě Provozovatele dále jen „zákazníci“ nebo jednotlivě „zákazník“) při

 

a) zpracování osobních údajů;

b) zasílání obchodních sdělení;

c) odpovědnosti za obsah internetových stránek;

d) užívání internetových stránek uživatelem;

e) nakládání s příspěvky uživatelů;

f) účasti v test drivech, akcích a soutěžích;

g) komunikaci na facebookových a jiných stránkách Provozovatele v sociálních mediích;

h) užívání softwarových aplikací.

1.2 Internetové stránky provozované Provozovatelem zahrnují zejména tyto internetové domény:

a) www.fiat.cz;

b) www.fiatprofessional.cz;

c) www.alfaromeo.cz;

d) www.lancia.cz;

e) www.abarth.cz;

f) www.jeep.cz;

g) www.funtodrive.cz;

h) www.fiatpeople.cz;

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Na zpracování osobních údajů se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“). Ve smyslu definic obsažených v zákoně č. 101/2000 Sb. je zákazník subjektem údajů a Provozovatel je správcem. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 1975. 2.2 Tím, že zákazník poskytne Provozovateli nebo členovi dealerské sítě Provozovatele na internetových stránkách, při test drivu, akci nebo soutěži, prostřednictvím softwarové aplikace, v sociálních médiích nebo v souvislosti s užitím produktů nebo služeb Provozovatele nebo člena dealerské sítě Provozovatele své osobní údaje, např. vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetových stránkách, registrací při koupi vozidla, objednávkou servisu, vyplněním a odesláním tištěného formuláře k objednání předplatného nebo k účasti na soutěži, objednáním předplatného na telefonní lince nebo jiným způsobem, uděluje Provozovateli svůj souhlas ke zpracování takto sdělených osobních údajů; to neplatí, pokud zákazník výslovně uvede, že takový souhlas neuděluje. Osobní údaje zákazníka mohou zahrnovat zejména jméno, příjmení, bydliště, elektronické kontakty zákazníka (e-mail, telefon, fax atd.). Tento souhlas uděluje zákazník dobrovolně a na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným Provozovateli. Provozovatel může na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu. Zpracovatelem mohou být společnost M E D I A T E L , spol. s r.o., společnost Picabo.cz, a.s., společnost Brandz Friendz s.r.o., společnost Adaptic s.r.o., správci internetových stránek provozovaných Provozovatelem a jiné osoby; seznam těchto osob je uveden na internetových stránkách provozovaných Provozovatelem. Poskytnuté osobní údaje je Provozovatel oprávněn předat dalším osobám, a to členům dealerské sítě Provozovatele, osobám, které budou zajišťovat účely uvedené níže v odstavci 2.4, nebo osobám, se kterými Provozovatel tvoří koncern, vždy však pouze pro využití k účelu, ke kterému byly zákazníkem poskytnuty.

2.3 Zákazník má tato práva:

a) právo přístupu k osobním údajům;

b) právo na opravu osobních údajů;

c) právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů,    které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na    účel jejich zpracování;

d) právo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav uvedený pod písmenem c); zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,    doplnění nebo likvidaci osobních údajů;

e) právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel žádosti zákazníka podle písmene c) nebo d) nevyhoví; zákazník se také může    se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4 Není-li zákazník v konkrétním případě při poskytnutí osobních údajů Provozovateli informován jinak, budou poskytnuté osobní údaje zpracovány k některému nebo několika z těchto účelů:

a) péče o vozidlo (provádění bezpečnostních a technických svolávacích kampaní),

b) silniční asistenční služba,

c) průzkum indexu spokojenosti zákazníka,

d) oznamování změn v organizaci prodejní a servisní sítě vozidel,

e) provádění příležitostných komerčních a marketingových akcí,

f) plnění smlouvy uzavřené Provozovatelem,

g) nabízení obchodu nebo služeb.

 

3. Obchodní sdělení

3.1 Sdělením kontaktního údaje (např. e-mailu nebo poštovní adresy) uděluje zákazník Provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení, vč. reklamy a propagačních materiálů (dále jen „obchodní sdělení“), Provozovatele či jeho obchodních partnerů prostřednictvím sděleného kontaktního údaje.

3.2 Obchodní sdělení musí být označena jako obchodní sdělení.

3.3 Nesouhlasí-li zákazník se zasíláním obchodních sdělení, je povinen toto písemně Provozovateli sdělit. V obchodním sdělení bude uvedena platná adresa, na kterou může zákazník přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány.

3.4 Na zasílání obchodních sdělení se vztahuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

 

4. Podmínky užívání internetových stránek

4.1 Uživatel, který navštíví internetové stránky, je povinen se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. Nesouhlasí-li uživatel s libovolným ustanovením těchto Podmínek, je povinen bez prodlení internetové stránky opustit. Jakýmkoliv užitím internetových stránek nebo jejich zobrazením či přístupem k nim (dále jen „užití“) poté, co se uživatel s těmito Podmínkami seznámil nebo měl možnost seznámit, vyjadřuje uživatel bezpodmínečný souhlas s těmito Podmínkami.

4.2 Přístup na některé internetové stránky může být úplně nebo částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů. Na zpracování osobních údajů se vztahuje článek 2 těchto Podmínek.

4.3 Provozovatel nebo jeho smluvní partneři jsou držiteli autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.“), průmyslových nebo jiných práv ke všem součástem internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Uživatel užitím internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoliv jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.

4.4 Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

4.5 Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na internetové stránky.
 

5. Odpovědnost za obsah internetových stránek

5.1 Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost, aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerého obsahu zveřejněného na internetových stránkách, není-li dále stanoveno jinak. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.

5.2 Provozovatel odpovídá za jím publikovaný obsah internetových stránek. Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah, který nemůže ovlivnit (zejména bannery, linky, reklamy, komentáře uživatelů) a dále neodpovídá za obsah stránek, na které odkazuje.

5.3 Kliknutím na některé odkazy na internetových stránkách může dojít k přesměrování na www stránky třetích stran.

5.4 Provozovatel je plně oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoliv součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele, zejména obsah klamavý nebo nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci nebo skupině nebo k omezování jejich práv a svobod.


6. Povinnosti uživatele při užívání internetových stránek

6.1 Uživatel je povinen se při užívání internetových stránek řídit platnými právními předpisy České republiky, vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele nebo jiných uživatelů.

6.2 Uživatel není oprávněn zejména

a) zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu Provozovatele;

b) porušovat zabezpečení internetových stránek;

c) využívat komerčně jakékoliv části internetových stránek způsobem, který by je mohl poškodit;

d) používat programy či vybavení, které by mohly mít negativní vliv na správný provoz internetových stránek;

e) využívat přímo nebo nepřímo internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv, hoaxů a odkazů na stránky, které porušují zákony ČR;

f) zanést na internetové stránky viry či jakékoliv jiné nebezpečné či škodlivé programy či kódy;

g) vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele nebo se pokoušet proniknout na účet jiného uživatele;

h) sdělovat Provozovateli nepravdivé údaje nebo údaje v podstatných ohledech neúplné nebo zavádějící;

i) pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;

j) zveřejňovat na internetových stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem České republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu či rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti vůči jednotlivci či skupině nebo k omezování jejich práv a svobod, nebo k nimž nemá uživatel odpovídající autorská nebo jiná práva,

k) zveřejňovat na internetových stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.

6.3 Poruší-li uživatel své povinnosti stanovené těmito Podmínkami, je Provozovatel oprávněn znemožnit mu přístup na internetové stránky a neprodleně odstranit jakoukoliv součást obsahu internetových stránek, kterou vytvořil uživatel nebo která je důsledkem porušení povinností uživatele.

 

7. Souhlas s užitím příspěvků

7.1 Umístí-li uživatel na internetové stránky v souvislosti s jejich užíváním v elektronické podobě jakékoliv materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky (dále jen „příspěvky“), uděluje tímto umístěním Provozovateli svolení k bezplatnému a časově neomezenému užití takových autorských děl na internetových stránkách, v jiných médiích s internetovými stránkami souvisejících, v tiskovinách vydávaných Provozovatelem nebo třetí osobou pro Provozovatele a na plakátech, reklamních zařízeních, letácích či podobných materiálech. Uživatel dále uděluje svolení k použití těchto příspěvků k účelům marketingovým či propagačním, včetně práva poskytnutí výše uvedených oprávnění k příspěvkům třetí osobě.

7.2 Veškerá oprávnění k užití příspěvku uděluje uživatel Provozovateli bez množstevního omezení a bezplatně, a to na dobu 70 let, není-li v podmínkách konkrétní akce či soutěže uvedeno jinak nebo nestanoví-li uživatel výslovně, na jakou dobu, ne kratší 1 roku, toto právo uděluje.

7.3 Budou-li příspěvky zachycovat osobnostní atributy uživatele, zejména písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy, uděluje uživatel Provozovateli svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným v článku 7.1 těchto Podmínek. Článek 7.2 se použije obdobně.

7.4 Tím, že uživatel umístí své příspěvky na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout Provozovateli veškerá práva uvedená výše v článku 7.1 těchto Podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoliv práva, která by v tom uživateli bránila. Pokud se toto prohlášení uživatele ukáže býti nepravdivé, je Provozovatel oprávněn požadovat po uživateli náhradu veškeré škody a nákladů tímto způsobených.

7.5 Provozovatel si také vyhrazuje právo příspěvky nevyužít a z internetových stránek je odstranit, a to zejména v případě, že jsou v rozporu s povinnostmi uživatele dle článku 6 těchto Podmínek.

7.6 Umístí-li uživatel svůj příspěvek do části internetových stránek přístupné jiným uživatelům, nenese Provozovatel odpovědnost za využití příspěvku jinými uživateli a jeho následky.

7.7 ©2016 FCA US LLC. Všechna práva vyhrazena. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar a SRT jsou registrované ochranné známky společnosti FCA US LLC.

 

8. Sociální média

8.1 Čl. 4 až 7 se přiměřeně použijí na sociální média (např. Facebook, Youtube, Twitter, Foursquare).

 

9. Podmínky účasti v soutěžích

9.1 Uspořádá-li Provozovatel pro zákazníky soutěž, upravují práva a povinnosti zákazníků, kteří se účastní soutěže, vedle těchto Podmínek zvláštní soutěžní podmínky vydané Provozovatelem pro příslušnou soutěž (dále jen „soutěžní podmínky“). Soutěžní podmínky budou uveřejněny na internetových stránkách.

9.2 Není-li v soutěžních podmínkách stanoveno jinak, vztahují se na účast zákazníků v soutěži tato pravidla

a) právo účastnit se soutěže mají všechny osoby, které v době přihlášení dosáhnou věku nejméně 18 let a mají trvalé bydliště v České republice;

b) soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci Provozovatele, osob, se kterými Provozovatel tvoří koncern, a sponzorů výherních cen, jejich rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti;

c) je zakázáno provozovat automatickou registraci na služby prostřednictvím paidmailer loterie nebo jiné automatické rozesílání;

d) jedna osoba se nesmí opakovaně účastnit jedné soutěže, zejména prostřednictvím několikanásobných registrací pod různými emailovými adresami;

e) Provozovatel má právo diskvalifikovat ze soutěže a vyloučit ze slosování zákazníky, kteří zmanipulovali nebo se pokusili zmanipulovat účast v soutěži nebo průběh soutěže, kteří porušili nebo se pokusili porušit soutěžní podmínky nebo tyto Podmínky nebo kteří se pokusili jiným nekalým způsobem ovlivnit nebo narušit výsledek soutěže, zejména výhrůžkami a/nebo obtěžováním zaměstnanců Provozovatele nebo ostatních účastníků soutěže;

f) účast v soutěži je podmíněna poskytnutím údajů v rozsahu stanoveném Provozovatelem;

g) Provozovatel je oprávněn požadovat po účastníkovi soutěže doložení sdělených údajů;

h) vyhodnocení soutěže proběhne během následujících 30 dnů po ukončení soutěže, neoznámí-li Provozovatel jinou lhůtu;

i) ceny výhercům poskytuje Provozovatel nebo jiná osoba uvedená v soutěžních podmínkách nebo v upoutávce soutěže. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za veškeré případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout;

j) ceny nejsou soudně vymahatelné, jsou nepřenosné a nevyměnitelné;

k) je-li cena zaslána výherci na adresu sdělenou Provozovateli tímto účastníkem soutěže a vrátí-li se cena zpět jako nevyzvednutá či nepřevzatá, a to z jakýchkoliv důvodů, a výherce nepožádá o její opětovné zaslání do šedesáti dnů od navrácení ceny, nárok na výhru zaniká;

l) nesdělí-li výherce adresu k zaslání ceny do šedesáti dnů od uveřejnění jmen výherců nebo nedostaví-li se ve stejné lhůtě k vyzvednutí ceny, kterou mu není možné zaslat držitelem poštovní licence, nárok na výhru zaniká;

m) nárok na výhru nelze postoupit;

n) jména výherců budou po skončení soutěže uveřejněna (ve formě: jméno, příjmení a příp. město) na internetových stránkách a podle uvážení Provozovatele vjeho propagačních materiálech;

o) Provozovatel má právo kdykoliv soutěž změnit, změnit a kontrolovat její pravidla a podmínky, či ji úplně zrušit. O veškerých takových skutečnostech bude iinformovat prostřednictvím internetových stránek;

p) Provozovatel nehradí účastníkům soutěže jakékoli náklady případně vzniklé účastníkům soutěže v souvislosti s účastí v soutěži nebo výhrou.

 

Sdílení nástrojů

Na webových stránkách FIAT Group najdete možnost volby 'sdílet', která umožňuje uživatelům sdílet obsah stránek s přáteli prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook a Twitter. Tyto stránky mohou nastavit vlastní cookies ve chvíli, kdy jste přihlášeni na jejich stránkách. FIAT Group nekontroluje nastavení cookies na těchto stránkách. Pokud chcete více informací o jejich souborech cookies a způsobech jejich správy, zkontrolujte, prosím, webové stránky těchto třetích stran. 

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Podmínek na internetové stránky. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, a to kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Podmínek upozorněním na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude internetové stránky užívat od okamžiku oznámení změny Podmínek. 

Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení při Vaší návštěvě našich webových stránek.

Proč soubory cookie používáme
Soubory cookie využíváme, abychom Vám zajistili pohodlné používání našich webových stránek. Naše webové stránky používají soubory cookie, která mohou zahrnovat také soubory cookie třetích stran, k poskytování pro Vás relevantní reklamy.

 

Jsou všechny soubory cookie stejné?
Soubory cookie je možné členit následujícím způsobem.
Relační (session) soubory cookie. Tyto soubory cookie se po vypnutí Vašeho prohlížeče automaticky vymažou.
Stálé (persistent) soubory cookie. Tyto soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení, dokud nevyprší jejich platnost (v řádu minut, dnů nebo let od jejich vytvoření/aktualizace).
Soubory cookie třetích stran (third-party). Tyto soubory cookie jsou ukládány v zastoupení třetích stran.
Soubory cookie mohou být spravovány a mazány prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Tímto se však může stát, že nebudete moci řádně používat některé prvky našich webových stránek.
Více informací naleznete na www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Jak spravovat soubory cookie s pomocí našich webových stránek

Abychom Vám zajistili pohodlné spravování souborů cookie, rozčlenili jsme soubory cookie používané na našich webových stránkách do čtyř kategorií v závislosti na jejich účelu: základní (essential), komfortní (comfort), výkonové (performance), reklamní (advertising).

Každou z výše uvedených kategorií souborů cookie můžete povolit nebo zakázat přímo na těchto webových stránkách (kromě základních souborů cookie, které jsou naprosto nezbytné). Pokud jde o soubory cookie třetích stran, nebudou po zakázání na těchto webových stránkách používány (nemůžeme je však vymazat).

  • Základní: Tyto soubory cookie jsou pro fungování webových stránek a jejich prvků zásadní. Např.: soubory cookie k ověřování.
  • Komfortní: Tyto soubory cookie nám umožňují zdokonalovat pohodlné používání a použitelnost webových stránek a poskytování různých prvků. Např.: komfortní soubory cookie lze používat k ukládání výsledků hledání, jazyka a velikosti znaků.
  • Výkonové: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak webové stránky používáte. Výkonové soubory cookie nám například pomáhají identifikovat velmi oblíbené oblasti našich webových stránek. Tímto způsobem můžeme obsah našich webových stránek přizpůsobovat mnohem konkrétněji podle Vašich potřeb, a tím zlepšujeme to, co Vám nabízíme.
  • Reklamní: Tyto soubory cookie jsou používány k zasílání reklamy a propagačních informací, které jsou zacílené přímo na Vás, např. podle webových stránek, které navš